Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Bepalingen

 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 2. Onder Artisan Creatives wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
 3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de Opdrachtgever aan Artisan Creatives om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen Artisan Creatives ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen, verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2

Afwijkende voorwaarden

 1. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
 2. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door Artisan Creatives schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3

Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Artisan Creatives zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Tarieven gelden tot 30 dagen na datum van offerte.
 2. Artisan Creatives kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Artisan Creatives daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Artisan Creatives anders aangeeft.

Artikel 4

Overeenkomst en uitvoering

 1. De overeenkomst tussen Artisan Creatives en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en is vanaf en door verstrekking bindend voor Artisan Creatives en Opdrachtgever.
 2. Artisan Creatives zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Artisan Creatives aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden tijdig aan Artisan Creatives worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig kenbaar zijn gemaakt door de Opdrachtgever, heeft Artisan Creatives het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden die invloed hebben op de aard en omvang van de overeenkomst dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan en kan dit gevolgen hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen is. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 5. Artisan Creatives kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolgen heeft voor de te verrichten werkzaamheden.
 6. Indien naar het oordeel van Artisan Creatives redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is Artisan Creatives gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 5

Levering

 1. Levering geschiedt af bedrijf van Artisan Creatives. De Opdrachtgever dient het geleverde af te nemen op het moment dat deze hem door Artisan Creatives ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Artisan Creatives gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. Indien voor werkzaamheden ten behoeve van de overeenkomst een leveringstermijn is voorgeschreven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, neemt Artisan Creatives ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich. Overschrijding van de voorgeschreven leveringstermijn geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6

Betalingen

 1. Artisan Creatives behoudt zich ten alle tijden het recht van deelfacturering voor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Artisan Creatives draagt zorg voor een tijdige facturering.
 2. Betalingen dienen te geschieden binnen de in de factuur gestelde termijn van 14 dagen. Indien deze termijn wordt overschreden, dan dient de betaling uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 3. Artisan Creatives is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen. Artisan Creatives brengt de Opdrachtgever tijdig op de hoogte van prijsstijgingen als daarvan gedurende de duur van de overeenkomst sprake van is.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever – zonder dat voorafgaande een schriftelijke ingebrekestelling door Artisan Creatives vereist is – 2% rente per maand over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 5. Alle kosten met betrekking tot de invordering van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de Opdrachtgever, inclusief eventuele incassokosten, vermeerderd met de daarvoor wettelijke geldende rente. Eveneens gelden er per vordering administratiekosten ten somma van € 80,-.

Artikel 7

Opschorting, staking en ontbinding

 1. Artisan Creatives is bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Artisan Creatives is op generlei wijze tot vergoeding van schade en kosten verplicht die zijn ontstaan als gevolg van opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Artisan Creatives gerechtigd tot vergoeding van schade die direct en indirect daaruit is ontstaan.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Artisan Creatives, zal Artisan Creatives in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8

Overmacht

 1. In geval Artisan Creatives door overmacht verhinderd wordt de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk na te komen, is hij gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder dat hij tot schadevergoeding of garantie is verplicht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: brand, machinebreuk, andere bedrijfsstoornissen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, hetzij bij Artisan Creatives, het zij bij zijn leveranciers van goederen en diensten evenals vertraging of uitblijven van levering door leveranciers het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 9

Intellectueel eigendom

 1. Artisan Creatives behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Artisan Creatives heeft het recht de toegenomen kennis en materiaal die voortvloeit uit de uitvoering van de opdracht voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennisname van derden wordt gesteld.
 2. Het is de Opdrachtgever nimmer toegestaan de door Artisan Creatives aan hem verstrekte producten of diensten geheel of ten dele beschikbaar te stellen aan derden.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de door Artisan Creatives aan hem verstrekte producten of diensten door te verkopen of als betaalmiddel te gebruiken, tenzij Artisan Creatives anders aangeeft.
 4. Artisan Creatives behoudt zich het recht voor het gebruik van de aan de Opdrachtgever geleverde diensten en/of producten in commerciële en niet-commerciële zin te verbieden indien het gebruik daarvan afwijkt van de binnen de overeenkomst gestelde toepassingsgebieden en doelstellingen.
 5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de door Artisan Creatives aan hem verstrekte producten of diensten te dupliceren of aan te passen, tenzij duidelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
 6. De binnen de overeenkomst door Artisan Creatives geleverde diensten en/of producten blijven eigendom totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10

Klachten en bewijs

 1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat Artisan Creatives de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.
 2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
 3. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Artisan Creatives beslissend.

Artikel 11

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Artisan Creatives is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Artisan Creatives het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.